Begrazing

Onze schapen worden voornamelijk ingezet voor het ecologisch beheer van verschillende gebieden.

In natuurgebieden worden zij, afhankelijk van de vraag van de beheerder, intensief of extensief ingezet ter bestrijding van bepaalde ongewenste vegetatie (zoals bijv. het Pijpestrootje) en ter bevordering, ontwikkeling en onderhoud van andere meer gewenste soorten (zoals bijv. Erica erica/ struikhei). Daarnaast brengen zij door hun graasgedrag meer variatie en structuur in het landschap en dragen zij bij tot de verspreiding van allerlei kiemzaden en insecten.


Ook kunnen onze schapen heel nuttig werk verrichten op plaatsen waar machinaal maaien vrijwel onmogelijk is, zoals bijvoorbeel op bermen en taluds of het beheer van zonnepaneelparken. De manier waarop wij de begrazing vormgeven zal ook hier na een zekere termijn effect hebben op de aanwezige vegetatie en zorgen voor meer diversiteit.


Verder kunnen onze schapen ingezet worden ter bestrijding van invasieve exoten (zoals bijv. de Japanse Duizendknoop, Amerikaanse vogelkers,..) die de inheemse vegetatie heel snel kunnen verdringen. Door de schapen gericht te laten grazen op de juiste momenten kan dit probleem ingeperkt worden en wordt een verdere uitbreiding voorkomen.